Privacy Statement Nedflex Nijmegen

Nedflex Holding B.V. (hierna te noemen ‘Nedflex Nijmegen’) hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met jouw privacygevoelige informatie. Nedflex Nijmegen heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Nedflex Nijmegen behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacy statement geeft Nedflex Nijmegen je inzicht in de manier waarop Nedflex Nijmegen in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met jouw persoonsgegevens omgaat.

Wie is Nedflex Nijmegen?

Nedflex Nijmegen is een specialist op het gebied van Uitzenden, Payrolling, HR dienstverlening en ZZP dienstverlening. Nedflex Nijmegen verzorgt de backoffice voor tientallen uitzendondernemingen in het hele land en heeft tevens een handvol franchise vestigingen. Nedflex Nijmegen voert haar bedrijfsactiviteiten uit vanuit het kantoor in Nijmegen, Gelderland.

Nedflex Nijmegen is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Zij heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

Wat mag je van ons verwachten?

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Daarom hechten we veel waarde aan het zorgvuldig en veilig omgaan met deze gegevens. Dit doen we in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden. We maken wel gebruik van de dienstverlening van andere partijen die in opdracht van ons jouw gegevens verwerken. Met deze partijen sluiten we verwerkersovereenkomsten en privacy overeenkomsten af. Met deze overeenkomsten spreken wij af dat zij zorgvuldig en professioneel met jouw persoonsgegevens om gaan. Wij blijven immers verantwoordelijk voor bescherming van jouw gegevens.

Uiteindelijk verwerken wij alleen gegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of indien dit een andere juridische grondslag heeft.

Wat zijn persoonsgegevens?

De AVG geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Meer informatie over de definitie van persoonsgegevens is te vinden in art. 4 van de AVG.

Voorbeelden van persoonsgegevens

Er zijn vele persoonsgegevens; voorbeelden zijn jouw naam, adres en woonplaats. Daarnaast zijn er ook bijzondere persoonsgegevens, dit zijn bijvoorbeeld gegevens over jouw ras, godsdienst of gezondheid. Deze gegevens worden extra beschermd door de wetgever. Ook het Burgerservicenummer (BSN) is een bijzonder persoonsgegeven, omdat het tot een uniek persoon herleidbaar is.

Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan jou aangeboden HR-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen; waaronder uitzenden, detacheren, bemiddelen, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid, verzuim en werving & selectie.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan jouw gegevens te bewaren en verwerken:

 • Als je Nedflex Nijmegen toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor één (of meer) specifieke doeleinde(n).
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Nedflex Nijmegen rust.
 • Als de verwerking noodzakelijk is om jouw of andermans vitale belangen te beschermen.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Nedflex Nijmegen is opgedragen.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Nedflex Nijmegen of van een derde, behalve wanneer jouw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van je persoonsgegevens, zwaarder wegen dan de gerechtvaardigde belangen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je?

Nedflex Nijmegen kan de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken als je werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Nedflex Nijmegen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de door jou aangedragen persoonlijke gegevens juist en up-to-date zijn.

Werkzoekende of kandidaat

Als werkzoekende of kandidaat kan Nedflex Nijmegen de volgende gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties, getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Andere content waarmee je jezelf, op vrijwillige basis, voorstelt (video, foto);
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge, of noodzakelijk is met het oog op, de toepassing van de wet.

Uitzendkracht, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

Indien je voor Nedflex Nijmegen of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt, kan Nedflex Nijmegen onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd en geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Nationaliteit, BSN, identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs) en een eventuele werkvergunning;
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening;
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties, getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • Andere content waarmee je jezelf, op vrijwillige basis, voorstelt (video, foto);

Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge, of noodzakelijk is met het oog op, de toepassing van de wet.

Ziekteverzuim en gezondheidsgegevens

 • Het telefoonnummer en (verpleeg) adres, zolang de ziekte daaruit niet herleidbaar is;
 • De vermoedelijke duur van het verzuim;
 • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
 • Of er sprake is van een (verkeers)ongeval met verhaalsmogelijkheid;
 • Alleen in beperkte situaties: of aanpassingen in het kader van re-integratie aangeboden kunnen worden;
 • Bewaarplicht regeling eigenrisicodrager ZiekteWet (ZW) Medisch dossier van een werknemer: tien jaar.

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?

Nedflex Nijmegen kan jouw persoonsgegevens aan de volgende groepen doorgeven:

 • Franchise vestigingen van Nedflex Nijmegen om jou te matchen met een werkplek;
 • Overheidsinstanties en andere zakelijke relaties;
 • De andere entiteiten van Nedflex Nijmegen;
 • Organisaties en individuen die informatie bezitten over bijvoorbeeld jouw referentie of geschiktheid. Het kan ook zijn dat wij, op jouw verzoek, gegevens verstrekken zoals aan huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus;
 • Partners van Nedflex Nijmegen om jou te matchen met een werkplek ;
 • Opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen, waar je via ons aan het werk kan gaan, gaat of bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor jouw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement;
 • Onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Nedflex Nijmegen diensten verlenen of opdrachten uitvoeren;
 • Leveranciers;
 • Klanten van Nedflex Nijmegen om voor jou een passende werkplek te vinden;
 • In alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis;
 • Pensioenfonds, indien van toepassing.

Welke gegevens verwerkt Nedflex Nijmegen van bezoekers van onze website?

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelt de website middels cookies automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om informatie over het apparaat waarmee je de website bezoekt:

 • het IP-adres van je apparaat en het IP-adres van je Internet Service Provider
 • het besturingssysteem dat je gebruikt
 • de datum en tijd van je bezoek
 • het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt
 • de door jou bezochte pagina’s en de informatie die je hebt bekeken op de website
 • de geo locatie waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt naar en download van de website.

Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

Met welk doel worden mijn gegevens gebruikt?

Nedflex Nijmegen kan jouw gegevens voor meerdere doeleinden gebruiken zoals:

 • Bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
 • Jou op de hoogte brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Nedflex Nijmegen en derden.
 • Gewerkte uren registreren en verwerken in ons salarissysteem.
 • Je geschiktheid en beschikbaarheid beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten.
 • Je benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in).
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aangaan en onderhouden en hiervoor de relevante administratie uitvoeren.
 • Onze re-integratieverplichtingen nakomen en voldoen aan het (vanuit de overheid opgelegde) doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever onderhouden en nakomen.
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 • Het bevorderen van je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, onder andere door training, opleiding en testen.
 • Managementdoeleinden; waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden, zoals certificering.
 • Het aanvragen van subsidies, premiekortingen en dergelijke.
 • Naleving van wet- en regelgeving, waaronder, maar niet beperkt tot, identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving als we een werknemers-, personeels- of bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan.

Ook gegevens over ziekte zijn beschermd. Indien je als werknemer ziek bent, gelden er op basis van de AVG regels met betrekking tot het verwerken van deze gegevens omtrent de ziekte. Alleen onderstaande gegevens worden door Nedflex Nijmegen geregistreerd bij ziekte van een uitzendkracht:

Alle overige gegevens mogen niet verzameld of verwerkt worden door Nedflex Nijmegen. Deze gegevens zijn niet noodzakelijk voor de loondoorbetaling of re-integratie. Indien de werknemer vrijwillig meer informatie geeft zal Nedflex Nijmegen deze gegevens te nimmer vastleggen. In verband met het medisch beroepsgeheim is het niet toegestaan dat de bedrijfsarts Nedflex Nijmegen zal inlichten. De bedrijfsarts mag deze gegevens niet aan Nedflex Nijmegen overleggen.

Loonbeslag

Binnen Nedflex Nijmegen wordt zorgvuldig omgegaan met een loonbeslag. Indien een werknemer een loonbeslag heeft dan verwerkt Nedflex Nijmegen alleen de gegevens omtrent het loonbeslag voor zover dat noodzakelijk is voor de salarisadministratie en uitvoer van het loonbeslag. Uitsluitend medewerkers die zich bezighouden met het verwerken van het loonbeslag hebben toegang tot de gegevens over het loonbeslag.

Derden

De verstrekking van de persoonsgegevens  aan derden geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?” of met partijen genoemd bij “Met wie delen wij jouw gegevens?”.

Jouw rechten

Wij hechten er waarde aan dat je makkelijk gebruik kunt maken van je rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je gebruik wenst te maken van een van de jou toekomende en hieronder benoemde rechten kun je, zoals onderstaand wordt omschreven, contact met ons opnemen.

 1. Inzage en/of wijzigen gegevens

Je kunt ons op elk gewenst moment via info@nedflexnijmegen.nl, dan wel per brief gericht aan Nedflex Nijmegen op het adres Berg en Dalseweg 127, 6522 BE te Nijmegen, verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van je verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kun je op elk gewenst moment contact met ons opnemen om je gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van je hebben verstrekt, zullen wij dit rectificeren.

Uiteraard kun je via Mijn Nedflex Nijmegen, onze online portal, zelf je gegevens gedeeltelijk aanvullen, verbeteren of verwijderen.

Wanneer wij je persoonlijke gegevens hebben gewijzigd, stellen wij je hiervan op de hoogte.

 • Verwerking van je gegevens beperken

Wanneer je het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van je bewaren, kun je een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van je gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van je gegevens tot deze naar jouw mening weer op orde zijn. Je kunt op elk gewenst moment een verzoek tot een verwerkingsbeperking indienen via info@nedflexnijmegen.nl, dan wel per brief gericht aan Nedflex Nijmegen, Berg en Dalseweg 127, 6522 BE te Nijmegen.

Wanneer wij verwerking van je persoonlijke gegevens beperken, stellen wij je hiervan op de hoogte.

 • Recht om gegevens over te dragen

Je kunt de persoonsgegevens die wij over je bewaren in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm opvragen via info@nedflexnijmegen.nl, dan wel per brief gericht aan Nedflex Nijmegen, Berg en Dalseweg 127, 6522 BE te Nijmegen. Je bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden.

 • Recht om vergeten te worden

Wanneer je geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kun je een verzoek indienen van verwijdering van al je persoonlijke gegevens. Je kunt ons op elk gewenst moment via info@nedflexnijmegen.nl, dan wel per brief op het postadres Berg en Dalseweg 127, 6522 BE te Nijmegen, verzoeken al je gegevens te verwijderen.

Je kunt daarnaast je eventueel verleende toestemming om je gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking staken van de persoonsgegevens waarvoor je toestemming had verleend. Het intrekken van je toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten

Wij proberen je verzoeken als genoemd hierboven zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht je identiteit te controleren voordat aan je verzoeken kan worden voldaan. Je verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of je anders verzoekt.

Voor de behandeling van je voornoemde verzoeken brengen wij je in beginsel geen kosten in rekening, tenzij je verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien je bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

Functionaris gegevensbescherming

Nedflex Nijmegen heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacyregels. De contactgegevens van deze functionaris is:

De heer R. Bergamin bereikbaar via info@nedflexnijmegen.nl.

Beveiliging

Nedflex Nijmegen doet haar uiterste best om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking, verspreiding en verlies. Hiervoor zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • Er wordt gewerkt met een beveiligde verbinding;
 • Er wordt gewerkt met een beveiligd systeem dat slechts toegankelijk is voor medewerkers van Nedflex Nijmegen door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gebruikersnaam en het wachtwoord zijn gekoppeld aan de specifieke medewerker;
 • ISO-normeringen en certificaten.

Bewaartermijn

Nedflex Nijmegen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door Nedflex Nijmegen, dan kun je per e-mail of schriftelijk contact met ons opnemen via info@nedflexnijmegen.nl of Berg en Dalseweg 127, 6522 BE te Nijmegen.

Indien je het niet eens bent met het gebruik van je persoonsgegevens door Nedflex Nijmegen, kun je eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Is er sprake van (een vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden aan onze functionaris gegevensbescherming via info@nedflexnijmegen.nl, t.a.v. R. Bergamin.

Wijzigingen

Nedflex Nijmegen behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Nedflex Nijmegen en een betrokkene.

Overige bepalingen

Op de bepalingen uit dit privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Solliciteer nu op een van onze vacatures

foto 4 lawyer

Advocaat medewerker (fulltime, Nijmegen)

Lees meer
foto 1

Gevorderde advocaat stagiair (fulltime, Nijmegen)

Lees meer
NEDFLEX-HORECA-00019

Zelfstandig werkende kok (ook 4 dagen mogelijk en in het weekend 1 dag vrij)

Lees meer
Bekijk alle vacatures
Contact
Vacatures